Raport „Perspektywy rynku mocy w Polsce”

Wnioski z raportu „Perspektywy rynku mocy w Polsce”, zrealizowanego przez ekspertów Deloitte i Energoprojekt-Katowice wskazują, że przy przyjętych założeniach, szacowany koszt rynku mocy w pierwszym Okresie Dostaw może wynieść około 4,1 mld PLN.
Raport opracowany przez Deloitte i Energoprojekt-Katowice „Perspektywy rynku mocy w Polsce” prezentuje potencjalną sytuację rynkową po wdrożeniu rynku mocy w Polsce. Główny nacisk w raporcie położono na wskazanie możliwego kształtu rynku oraz sytuacji jego graczy po przejściu na dwutowarowy model rynku energii. Analiza doświadczeń z wdrożenia rynku mocy w innych krajach Skuteczność rynku mocy w Polsce będzie zależała od szczegółowych uregulowań oraz zdolności do korekty ewentualnych nieefektywności, które pojawiały się w przypadku innych europejskich wdrożeń tego rozwiązania. Doświadczenia brytyjskie pokazują, że wprowadzenie mechanizmów mocowych nie musi automatycznie skutkować wygenerowaniem wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy nowych mocy. Na podstawie wyników dwóch pierwszych aukcji, rząd brytyjski w porozumieniu z sektorem energetycznym przeprowadził reformę rynku mocy, co zaowocowało wzrostem ceny na rynku mocy. Ryzyka oraz dobór strategii na rynku mocy W celu efektywnego uczestnictwa w rynku mocy i optymalizacji przychodów gracze muszą zarządzić szeregiem ryzyk związanych z udziałem w aukcji, w szczególności dotyczących możliwości zapewnienia optymalnej ceny na rynku mocy. W celu zapewnienia materializacji korzyści wynikających z uczestnictwa w rynku mocy przy akceptowalnej ekspozycji na ryzyka, podmioty rozważające udział w rynku powinny dokonać przeglądu oraz wyboru optymalnej strategii uczestnictwa w rynku mocy. Dobór optymalnej strategii powinien uwzględniać zarówno aktywa gracza, jego pozycję rynkową, jak i apetyt na ryzyko. Analiza kosztów funkcjonowania Rynku Mocy w Polsce na bazie symulacji pierwszej aukcji na Okres Dostaw w 2022 roku Na potrzeby niniejszego raportu przeprowadzono symulację pierwszej aukcji mocy w 2017 roku na Okres Dostaw w 2022 roku, w której wyznaczono cenę zamknięcia aukcji a także oszacowano całkowity koszt rynku mocy w badanym roku – wynosi on około 4 107,0 mln PLN, co przekłada się na 31,9 PLN w przeliczeniu na 1 MWh zużycia energii netto przy uproszczającym założeniu jednolitej alokacji kosztów na wszystkie grupy odbiorców. Łączny koszt zakupu mocy na okres Dostaw w 2022 roku oszacowano z uwzględnieniem różnych cen zamknięcia aukcji dla jednostek istniejących, nowych i modernizowanych.
Raport „Perspektywy rynku mocy w Polsce”
Partner badania