Strategia i Rozwój

Dział analiz i rozwoju
Grażyna Rozkosz-Łącka
tel. 607 671 141
e-mail: rozkosz.grazyna@epk.com.pl

Nasza oferta w szczególności obejmuje doradztwo i usługi konsultingowe dla wszystkich segmentów sektora energetycznego, w tym:
  • Prognozy cen energii elektrycznej – długoterminowe i krótkoterminowe.
  • Tworzenie opinii oraz raportów wskazujących potencjalny kierunek rozwoju polskiej energetyki i kształtu mixu energetycznego.
  • Analizy związane z bilansem mocy oraz dostępnej rezerwy w systemie.
  • Doradztwo dla podmiotów biorących udział w aukcjach OZE.
  • Wsparcie techniczne w aspekcie regulacji oraz wymogów UE na rynku energii.
  • Opiniowanie dokumentów regulacyjnych oraz horyzontalnych dla podmiotów aktywnych na rynku energii (w tym regulatorów) oraz ocena skutków regulacji na sektor gospodarki  - energii elektrycznej, ciepła oraz środowiska naturalnego.
  • Analizy związane z modelowaniem rynku energii z uwzględnieniem wpływu poszczególnych działań aktywnych podmiotów (Grup Energetycznych) na ich konkurencyjność na rynku energii.
  • Doradztwo w procesie prywatyzacji, analizy techniczno-ekonomiczne due diligence.
  • Optymalizacja portfolio inwestycyjnego,
  • Analizy rynków i strategii marketingowych.
  • Optymalizacja źródeł finansowania przedsięwzięć (doradztwo w pozyskiwaniu kapitału).
  • Biznesplany, studia wykonalności inwestycji modernizacyjnych, odtworzeniowych, rozwojowych i ekologicznych.
  • Wycena nakładów inwestycyjnych budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów oraz przedmiary i kosztorysy branżowe.
  • Ewaluacja ofert na realizację inwestycji.
  • Obsługa inwestorów w zamówieniach publicznych.
  • Rozliczenia zakończonych inwestycji dla celów ewidencyjno-podatkowych.
  • Tworzenie i obsługa narzędzi analitycznych umożliwiających ocenę wybranych procesów rynku energii.
  • Szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku energii i ciepła.
  • Udział w projektach badawczo-rozwojowych, komercjalizacji innowacji (B+R+I).