• Wykonanie szczegółowej dokumentacji stref zagrożenia wybuchem w pobliżu generatorów oraz urządzeń pomocniczych.
 • Opracowanie danych dla potrzeb oferty na budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w El. Opole na

 • Aktualizacja dokumentacji w zakresie zmiany paliwa podstawowego z oleju roślinnego na gaz ziemny w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego "Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki

 • Konwersja bloków nr 3 i 4 — analizy uzupełniające, aktualizacja modelu ekonomicznego i analiz w zakresie możliwości współspalania biomasy na dwóch blokach z bloków nr 5—8.
 • Ekspertyzy i badania diagnostyczne umożliwiaj

 • Wyszukiwanie potencjalnych lokalizacji, pozyskanie i zestawienie danych wraz ze źródłami w zakresie 20 lokalizacji, na których w przyszłości możliwa będzie budowa elektrowni jądrowej.

 • Obsługa serwisowa systemu Freelance 2000 stacji uzdatniania wody SUW.
 • Wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia składowiska odpadów paleniskowych rowami opaskowymi do przepustu pod drogą S-7.
 • Modernizacje: pompowni

 • Wykonanie koncepcji modernizacji instalacji sprężonego powietrza.

 • Usługi konsultacyjne dla bloku 900 MW na zlecenie Alstom Power Stuttgart.
 • Opracowanie danych instalacji podawania biomasy w celu przygotowania przez zamawiającego oferty dla instalacji podawania biomasy do kotłów bloków 5—8

 • Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego przy wyborze wykonawcy bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW.
 • Wykonanie oceny zagrożenia wybuchem obiektów i terenów przyległych El. Kozienice zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczący

 • Wykonanie koncepcji odprowadzenia spalin z kotła fluidalnego opalanego biomasą (Zielony Blok).
 • Dokumentacja projektowa instalacji transportu popiołu lotnego spod zbiorników retencyjnych stacji załadowczej oraz dokumentacja powyko

 • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na konwersję kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą.
 • Kompleksowa dokumentacja techniczna dla realizacji zadania "Budowa urządzeń odbioru gazu i instalacji przesyłania gazu ziem