• Wykonanie etapowe dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę bloku energetycznego.
 • Studium wykonalności dla budowy bloku gazowo-parowego.
 • Opracowanie dodatkowych wariantów do koncepcji bud

 • Wykonanie etapowe dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę bloku energetycznego.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla układu sprężarkowni i sieci sprężonego powietrza w ramach budowy jednostki wytwórcze

 • Wykonanie etapowe dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę bloku gazowo- -parowego o mocy 135 MW.
 • Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej instalacji podawania biomasy.
 • Przygotowanie dokume

 • Pełnienie funkcji generalnego projektanta dla potrzeb realizacji budowy bloku ciepłowniczego 50 MW.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla estakad zbiorczych wraz z rurociągami w ramach odbudowy mocy wytwórczych.

 • Obsługa techniczna przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu.
 • Projekty wykonawcze przyłączy dla kotła WR-40 na istniejących rurociągach układu ciepłowniczego.
 • Opracowanie projektów wykonawczych i powykonawczych ora

 • Wykonanie dokumentacji technicznej i usług niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę bloku gazowo- -parowego dla El. Stalowa Wola lub utworzonej spółki celowej; wykonanie prac koncepcyjnych i studialnych, badań, ekspertyz, prac organ

 • Koncepcja kompleksowej modernizacji układów automatyki i sterowania obiektów oraz procesów technologicznych występujących w EC Nowa w Dąbrowie Górniczej.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej AKPiA stabilizacji ciśnienia w kolek

 • Prace projektowe dotyczące zadań inwestycyjnych w El. Pątnów, El. Adamów i El. Konin.
 • Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania "Modernizacja El. Konin w zakresie budowy wysokosprawnego kotła fluidalnego dedyk

 • Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z przedmiarami robót, kosztorysów inwestorskich i wstępnej instrukcji eksploatacji dla zadania inwestycyjnego "Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych w układzi

 • Usługi projektowe oraz doradcze w obszarze technicznym i powiązanych merytorycznie obszarach: finansowym, handlowym i ekonomicznym w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wyboru realizatora budowy bloku energetyc