Energetyka

Pełna lista referencyjna pobierz

Wybrane referencje

 • Aktualizacja dokumentacji w zakresie zmiany paliwa podstawowego z oleju roślinnego na gaz ziemny w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego "Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny".
 • Wniosek i dokumentacja w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe.
 • Wielowariantowa koncepcja rozwoju EC Rzeszów.
 • Wykonanie szczegółowej dokumentacji stref zagrożenia wybuchem w pobliżu generatorów oraz urządzeń pomocniczych.
 • Opracowanie danych dla potrzeb oferty na budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w El. Opole na zlecenie Doosan Babcock.
 • Opracowanie części technicznej oferty dla konsorcjum Rafako — Polimex-Mostostal — Mostostal Warszawa na budowę dwóch bloków po 900 MW w El. Opole na zlecenie firmy RAFAKO.
 • Usługi projektowe oraz doradcze w obszarze technicznym i powiązanych merytorycznie obszarach: finansowym, handlowym i ekonomicznym w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wyboru realizatora budowy bloku energetycznego.
 • Wariantowa analiza techniczno-ekonomiczna zwiększenia dyspozycyjności źródła ciepła z możliwością wyprowadzenia ciepła dla dodatkowego odbiorcy.
 • Koncepcja lokalizacji nowego źródła powietrza transportowego dla zmodernizowanego układu odprowadzania popiołu dennego z bloków nr 1 i 2.
 • Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z przedmiarami robót, kosztorysów inwestorskich i wstępnej instrukcji eksploatacji dla zadania inwestycyjnego "Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym".
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji akceleratora Ac 1.2.
 • Opracowanie projektów podstawowych i wykonawczych budowlanych oraz sieci dla bloku 833 MW na zlecenie Alstom Power Polska.
 • Nadzór autorski zabudowy konstrukcji stalowej bloku nr 6 na zlecenie Alstom Power Polska.
 • Autoryzacja dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Alstom oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zleconym zakresie w ramach wykonania projektu modernizacji zintegrowanego systemu kocioł—turbina bloku nr 6 na zlecenie Alstom Power Polska.
 • Autoryzacja oraz weryfikacja obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji stalowych budynku kotłowni bloku energetycznego 858 MW na zlecenie Alstom Power Stuttgart.
 • Projekt podstawowy i projekty wykonawcze konstrukcji stalowej dla bloku nr 6 na zlecenie Alstom Power Stuttgart.
 • Projekt konstrukcji stalowej dla rusztu na zlecenie Alstom Power Stuttgart.
 • Dokumentacja do zgłoszenia budowlanego modernizacji bloku nr 8 w El. Bełchatów na zlecenie Babcock Oberhausen.
 • Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej pod względem budowlanym dla bloku nr 5 na zlecenie Babcock Oberhausen.
 • Projekty wykonawcze konstrukcji stalowej dla bloku nr 7 na zlecenie Babcock Oberhausen.
 • Zmiany wykonawcze w oryginalnych dokumentach prac montażowych części elektrycznej i AKPiA dla bloku nr 5 na zlecenie Babcock Oberhausen.
 • Dokumentacja powykonawcza dotycząca projektu części elektrycznej dla bloku nr 6 na zlecenie Babcock Oberhausen.
 • Projekt części elektrycznej dla modernizacji i remontu systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi bloków nr 7—12 na zlecenie firmy EMERSON.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej części obiektowej AKPiA dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków nr 1 i 2 na zlecenie firmy EMERSON.
 • Konsultacje techniczne w sprawie zakresu technicznego rozdzielni 0,4 kV na zlecenie firmy EMERSON.
 • IOS bloku 858 MW w El. Bełchatów na zlecenie firmy RAFAKO.
 • Modernizacja rurociągów pary świeżej, pary wtórnie przegrzanej i pary do wtórnego przegrzewu kotłów BB-1150 bloków nr 5 i 6 w El. Bełchatów na zlecenie firmy Chemar.
 • Kompleksowe wykonanie prac projektowych na modernizację i remont układu oraz głównych rurociągów parowych i wodnych bloków 7—12 na zlecenie Polimex-Mostostal.
 • Projekt części elektrycznej dla modernizacji systemów sterowania i nadzoru bloków nr 5 i 6 wraz z niezbędnym nadzorem autorskim w trakcie realizacji projektu na zlecenie Elektrobudowy.
 • Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza budowy rozdzielni 6 kV P06 na zlecenie Elektrobudowy.
 • Dokumentacja techniczna gospodarki kablowej pomiarów i napędów dla chłodni kominowej bloku 858 MW na zlecenie Elektrobudowy.
 • Dokumentacja techniczna — prefabrykacja rozdzielnic na zlecenie Elektrobudowy.
 • Sporządzenie dokumentów wymaganych do uzyskania akceptacji zgłoszenia budowlanego modernizacji bloku nr 7 na zlecenie firmy Steinmuller.
 • Prace projektowe dotyczące zadań inwestycyjnych w El. Pątnów, El. Adamów i El. Konin.
 • Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania "Modernizacja El. Konin w zakresie budowy wysokosprawnego kotła fluidalnego dedykowanego dla spalania 100% biomasy, zabudowanego w miejscu zdemontowanego kotła K-9 do współpracy z turbiną kondensacyjną TG6 oraz gospodarki biomasą wraz z niezbędną infrastrukturą".
 • Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego dla zadania "Realizacja instalacji rurociągów pomocniczych łączących kocioł K12 z turbiną TG6 oraz istniejącymi kolektorowymi układami pomocniczymi II etapu" w El. Konin.
 • Wykonanie prac inżyniersko-projektowych dla przystosowania układu wody ruchowej do współpracy kotła K12 z turbiną TG6 oraz odtworzenie kolektorów wody ruchowej w rejonie maszynowni i kotłowni w El. Konin.
 • Projekty wykonawcze i powykonawcze w branżach cieplno-technologicznej i budowlanej dla: stacji redukcyjno- -schładzającej na potrzeby zasilania kotła nr 7, układu instalacji w rejonie zbiornika wody zasilającej nr 6 oraz układu instalacji spustów i odwodnień bloku K12—TG6 w El. Konin.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości i celowości zabudowy bloków parowo-gazowych dla celów kogeneracji w El. Konin.
 • Wykonanie projektów wykonawczych dla budowy nowego bloku magazynowo-warsztatowego wraz z rozdzielnią elektryczną oraz budynku pomocniczego w El. Konin.
 • Wykonanie prac inżyniersko-projektowych dla zadania "Budowa pod klucz instalacji rozładunku, magazynowania i transportu oleju opałowego do kotła biomasowego K12 i istniejących kotłów K4-K8" w El. Konin.
 • Studium wykonalności modernizacji bloków 1—5 w El. Pątnów celem zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy przez kolejne 50—70 tys. godzin eksploatacji.
 • Usługi projektowe dla zadania "Budowa kotłowni z kotłem fluidalnym CFB opalanym biomasą o wydajności 215 t/h" w El. Konin na zlecenie Foster Wheeler Energia.
 • Wykonanie prac projektowych dla dodatkowych sygnałów AKPiA i z rozdzielni elektrycznych w El. Konin na zlecenie Foster Wheeler Energia.
 • Aktualizacja projektu budowlanego kotłowni z kotłem fluidalnym K9 o cyrkulacyjnym złożu opalanym biomasą na wydajność 215 t/h w El. Konin na zlecenie Foster Wheeler Energia.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania "Modernizacja pod klucz kotłów pyłowych opalanych węglem brunatnym OP650b bloków 3, 4 i 5 w El. Pątnów I w celu ograniczenia emisji NOx poniżej 200 mg/Nm3" na zlecenie firmy Remak Rozruch.
 • Prace inżyniersko-projektowe dla blokowego układu rurociągów WP/WT łączących kocioł K12 z turbiną TG6 w El. Konin na zlecenie firmy Chemar.
 • Prace inżynieryjno-projektowe dla odbudowy turbozespołu TG-6 wraz z urządzeniami pomocniczymi i jego przystosowanie do pracy blokowej z kotłem fluidalnym o cyrkulacyjnym złożu, opalanym biomasą o wydajności pary 215 t/h w El. Konin na zlecenie firmy TURBOCARE.
 • Dokumentacja projektowa konstrukcji wsporczych urządzeń wentylacyjnych z podestami obsługowymi w budynku kotłowni UHA i budynku wentylatorów UHN10 w El. Konin na zlecenie firmy VENTOR.
 • Dokumentacja wykonawcza skanalizowanej tacy wraz z konstrukcją wsporczą pod węzeł cieplny zlokalizowany w budynku kotłowni UHA kotła K12 w El. Konin na zlecenie firmy VENTOR.
 • Projekt wykonawczo-warsztatowy rozbudowy obiektu UKF o konstrukcję zewnętrzną nawy, służącą jako oparcie lini i przenośników na poduszce powietrznej w El. Konin na zlecenie firmy CONDIX.
 • Koncepcja kompleksowej modernizacji układów automatyki i sterowania obiektów oraz procesów technologicznych występujących w EC Nowa w Dąbrowie Górniczej.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej AKPiA stabilizacji ciśnienia w kolektorach pary świeżej.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej i usług niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę bloku gazowo- -parowego dla El. Stalowa Wola lub utworzonej spółki celowej; wykonanie prac koncepcyjnych i studialnych, badań, ekspertyz, prac organizacyjnych i przygotowawczych; świadczenie usług doradczych w procesie wyboru inżyniera kontraktu i realizatora budowy nowego bloku.
 • Opracowanie projektu wykonawczego zasilania wodą chłodzącą turbiny TG6 z Pompowni nad Sanem.
 • Projekty wykonawcze branży elektrycznej dla obiektów El. Stalowa Wola na zlecenie Elektrobudowy.
 • Obsługa techniczna przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu.
 • Projekty wykonawcze przyłączy dla kotła WR-40 na istniejących rurociągach układu ciepłowniczego.
 • Opracowanie projektów wykonawczych i powykonawczych oraz aktualizacje projektu we wszystkich branżach projektu "Budowa nowego kotła wodnego typu WR 40 MWt dla EC Tychy" na zlecenie firmy SEFAKO.
 • Dokumentacja techniczna części obiektowej AKPiA dla potrzeb modernizacji kotła Ofz 135/7 w EC Tychy na zlecenie METSO Automation.
 • Aktualizacja dokumentacji dla celów pozwolenia budowlanego dla betonowych i stalowych konstrukcji w budynku kotłowni EC Tychy na zlecenie METSO POWER.
 • Pełnienie funkcji generalnego projektanta dla potrzeb realizacji budowy bloku ciepłowniczego 50 MW.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla estakad zbiorczych wraz z rurociągami w ramach odbudowy mocy wytwórczych.
 • Koncepcja modernizacji układu napięcia gwarantowanego i prądu stałego 220 V w EC Bielsko Północ EC2.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla układu sieci zewnętrznych w ramach odbudowy mocy wytwórczych.
 • Opracowanie wymagań ofertowych dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania, uruchomienia i przeprowadzenia ruchu próbnego oraz przekazania do eksploatacji zewnętrznej gospodarki olejowej dla potrzeb nowego bloku ciepłowniczego 50 MW.
 • Usługi projektowe dla EC1 — Blok ciepłowniczy BC-50 na zlecenie Foster Wheeler Energia.
 • Dokumentacja projektowa dla rurociągów z zakresu BPO na zlecenie Foster Wheeler Energia.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usług dla zadania inwestycyjnego: "Wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji układu odpopielania zewnętrznego i sorbentu w ramach odbudowy mocy wytwórczych — budowa bloku energetycznego o mocy 50 MW pracującego w skojarzeniu w ZEC Bielsko-Biała EC1" na zlecenie Instal Kraków.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: "Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji układu gospodarki olejowej w ramach odbudowy mocy wytwórczych — budowa bloku energetycznego o mocy 50 MW w ZEC Bielsko-Biała EC1" na zlecenie Instal Kraków.
 • Blok ciepłowniczy z kotłem fluidalnym, turbiną przeciwprężną, dwoma kotłami szczytowymi i akumulatorem ciepła na terenie ZEC Bielsko-Biała EC1. Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w zakresie: wyprowadzenia mocy elektrycznej, układu napięcia gwarantowanego prądu stałego i zmiennego oraz projektu technologicznego kanałów spalin dla kotła fluidalnego i elektrofiltru na zlecenie Centrum Projektowego Polimex-Mostostal.
 • Wykonanie etapowe dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę bloku gazowo- -parowego o mocy 135 MW.
 • Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej instalacji podawania biomasy.
 • Przygotowanie dokumentacji i wniosków potrzebnych do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia zintegrowanego oraz prawa do bezpłatnej emisji CO2 dla bloku parowo-gazowego o mocy 135 MW.
 • Dokumentacja techniczna dla układu wentylacji oddymiania wieży przesypowej.
 • Wykonanie założeń do optymalizacji punktu pracy układu pompowego.