Energetyka

Pełna lista referencyjna pobierz

Wybrane referencje

 • Koncepcja modernizacji urządzeń transportu węgla i biomasy do zasobników węgla Elektrowni B.
 • Dokumentacja instalacji rozładunku mączki kamienia wapiennego w El. Ostrołęka na zlecenie firmy RAFAKO.
 • Wnioski o uzyskanie: pozwolenia zintegrowanego IPPC dla bloku gazowo-parowego oraz pozwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla bloku gazowo-parowego.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na konwersję kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą.
 • Kompleksowa dokumentacja techniczna dla realizacji zadania "Budowa urządzeń odbioru gazu i instalacji przesyłania gazu ziemnego od punktu poboru wskazanego przez dostawcę gazu do przebudowanego kotła OP-140".
 • Opracowanie modelu finansowego na okres 2011—2027.
 • Wykonanie koncepcji odprowadzenia spalin z kotła fluidalnego opalanego biomasą (Zielony Blok).
 • Dokumentacja projektowa instalacji transportu popiołu lotnego spod zbiorników retencyjnych stacji załadowczej oraz dokumentacja powykonawcza dla budowy sprężarkowni centralnej.
 • Koncepcja odprowadzenia spalin z kotła fluidalnego opalanego biomasą (Zielony Blok) przez kanały spalin przynależne do bloku nr 8 na absorber D IOS.
 • Ekspertyza techniczna konstrukcji stropu wraz z konstrukcją słupków i stołków podpierających strop w osiach F—G oraz 19—22 i 27—30 na blokach nr 5 i 7.
 • Koncepcja sposobu podgrzania wody zasilającej na Zielonym Bloku na potrzeby wygrzewania katalizatora.
 • Koncepcja rozwiązania technicznego we wszystkich branżach dla modułowych instalacji odpylania: silosa buforowego, wybranych przesypów przenośników taśmowych biomasy, nawęglania oraz zasobników przykotłowych nawęglania bloków energetycznych 1—7.
 • Projekty wykonawcze związane z zabudową kotła biomasowego i elektrofiltru wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi w GDF Suez na zlecenie Foster Wheeler Energia.
 • Wykonanie projektu przekładek istniejących rurociągów oraz urządzeń stacji załadunku popiołu kolidujących z nowym elektrofiltrem w GDF Suez na zlecenie Foster Wheeler Energia.
 • Dokumentacja obwodów wtórnych bloku nr 7 i 8 związanych z modernizacją wyposażenia przedpola bloków nr 7 i 8 na terenie El. Połaniec na zlecenie "Energoprojekt-Kraków" SA.
 • Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego przy wyborze wykonawcy bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW.
 • Wykonanie oceny zagrożenia wybuchem obiektów i terenów przyległych El. Kozienice zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
 • Wykonanie dokumentów zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem obiektów El. Kozienice oraz wykonanie oceny ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej na stanowiskach pracy.
 • Wykonanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych oraz przepompowni ścieków w El. Kozienice w związku z planowaną budową nowego bloku energetycznego o mocy 1000 MWe.
 • Kompleksowa dokumentacja projektowa (projekty podstawowy i budowlany) dla inwestycji "Wykonanie projektu budowlanego bloku energetycznego 1000 MWe" w El. Kozienice na zlecenie "Energoprojekt-Warszawa" SA.
 • Usługi konsultacyjne dla bloku 900 MW na zlecenie Alstom Power Stuttgart.
 • Opracowanie danych instalacji podawania biomasy w celu przygotowania przez zamawiającego oferty dla instalacji podawania biomasy do kotłów bloków 5—8 z pominięciem młynów węglowych w El. Rybnik na zlecenie Doosan Babcock.
 • Wykonanie koncepcji modernizacji instalacji sprężonego powietrza.
 • Obsługa serwisowa systemu Freelance 2000 stacji uzdatniania wody SUW.
 • Wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia składowiska odpadów paleniskowych rowami opaskowymi do przepustu pod drogą S-7.
 • Modernizacje: pompowni wody chłodzącej i rozdzielni oraz dokumentacja powykonawcza części elektrycznej obwodów pierwotnych i wtórnych dla EC Kraków na zlecenie Elektrobudowy.
 • Dokumentacja techniczna powykonawcza w zakresie instalacji, transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC Kraków na zlecenie Elektrobudowy.
 • Ekwipotencjalizacja dla stref generatorów hali maszynowni bloku nr 4 w EC Kraków — projekt wykonawczy i powykonawczy na zlecenie Elektrobudowy.
 • Wyszukiwanie potencjalnych lokalizacji, pozyskanie i zestawienie danych wraz ze źródłami w zakresie 20 lokalizacji, na których w przyszłości możliwa będzie budowa elektrowni jądrowej.
 • Konwersja bloków nr 3 i 4 — analizy uzupełniające, aktualizacja modelu ekonomicznego i analiz w zakresie możliwości współspalania biomasy na dwóch blokach z bloków nr 5—8.
 • Ekspertyzy i badania diagnostyczne umożliwiające dokonanie oceny stanu technicznego urządzeń bloków nr 3 i 4 pod kątem wykonania ich konwersji do spalania wyłącznie biomasy na zlecenie ELBIS Rogowiec.