Pracownia Mechaniczna

Specjaliści w zakresie:

  • kompletnych układów zasilania obiektów energetycznych w paliwo – węgiel brunatny, węgiel kamienny, biomasę, olej opałowy, gaz ziemny, gaz  koksowniczy;
  • gospodarki odpadami paleniskowymi i sorbentem  – instalacje transportu mechanicznego,   pneumatycznego, zbiorników magazynowych, hydrotransport popiołów w postaci „suspensji”, itp.;
  • instalacji ochrony środowiska – instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, układy hermetyzacji, odpylania, odkurzania, itp.;
  • instalacji wysokociśnieniowego transportu rurociągowego uwodnionych ciał stałych;
  • instalacji wytwarzania, uzdatniania i dystrybucji sprężonego powietrza;
  • instalacji gospodarki olejowej;
  • instalacji amoniakalnych (gazowych, wody amoniakalnej, mocznika);
  • instalacji przygotowania, sprężania i transportu rurociągami gazu;
  • instalacji zabezpieczeń ppoż. i przeciwwybuchowych, sporządzania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem.

Kierownik Pracowni
Michał Brzuszkiewicz tel. 32 20 89 310