Gospodarka wodno-ściekowa

Jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska jest racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.
W tym zakresie oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w  obszarze gospodarki wodno-ściekowej.
Świadczymy usługi na etapie identyfikacji potrzeb i planowania inwestycji w zakresie:
Opracowania koncepcji gospodarowania wodą i ściekami
Sporządzenia bilansów zużycia wody i ścieków
Przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie koniecznych Pozwoleń Wodnoprawnych

Na etapie realizacji inwestycji opracowujemy projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze w zakresie:
Stacji Uzdatniania Wody
Instalacji przygotowania wody do obiegów kotłowych, chłodzących i ciepłowniczych
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Stacji Oczyszczania Kondensatu
Urządzeń wodnych w tym: ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, wyloty urządzeń kanalizacyjnych
Sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Instalacji sanitarnych w tym:
projektowanie instalacji wodociągowych
projektowanie instalacji kanalizacyjnych
projektowanie instalacji gazowych
projektowanie instalacji centralnego ogrzewania
projektowanie instalacji wentylacyjnych
projektowanie instalacji klimatyzacyjnych