EPKogeneracjaB.S.P. i R. „Energoprojekt Katowice” S.A.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„EPKogeneracja – budowa niskoemisyjnej instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu biurowego Energoprojekt Katowice w Katowicach”


Celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Cele pośrednie to poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji pyłów i gazów cieplarnianych (CO2), a tym samym ograniczenie negatywnego wpływu emitowanych zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców regionu oraz rozpowszechnianie i promowanie wysokosprawnej kogeneracji wśród miejscowej ludności i klientów firmy. Projekt przyczyni się do spadku kosztów energii, co poprawi wyniki finansowe Spółki, a tym samym pozwoli na wzrost konkurencyjności. Ważnym aspektem Projektu jest przysłużenie się do wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii i poprawy bilansu energetycznego kraju m. in. poprzez ograniczenie strat w przesyle.
Projekt przewiduje budowę 1 jednostki kogeneracyjnej składającej się z 2 agregatów o mocy ok. 200 kWe i cieplnej ok. 280 kW. Jednostka kogeneracyjna zasilana będzie paliwem niskoemisyjnym – gazem ziemnym.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna w ramach Działania 4.4. Wysokosprawna kogeneracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
Szacunkowy koszt inwestycji to 2 171 000 zł netto.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 012 380 zł netto.